Naar hoofdinhoud

Wet Werk en Zekerheid 2015

Ede – 23 december 2014

Vanaf 2015 worden grote veranderingen doorgevoerd in het Nederlandse arbeidsrecht. Eén van de speerpunten in deze veranderingen is de doorvoering van de 'Wet Werk en Zekerheid'. Deze wet doelt erop ontslagprocedures sneller, eerlijker en goedkoper te maken. Ook wordt de positie van flexwerkers sterker en moeten meer mensen uit de WW aan het werk. De eerste wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid worden doorgevoerd in januari 2015 en kunnen een aantal gevolgen hebben voor u als werkgever. De wijzigingen worden hier onder kort toegelicht. Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen als u meer wilt weten over mogelijke oplossingen rond de Wet Werk en Zekerheid.

Veranderingen per januari 2015

Uitzendkrachten en flexibel personeel tijdelijk contract na anderhalf jaar (78 weken)

Vanaf januari 2015 maken uitzendkrachten en ander flexibel personeel na 78 weken op uitzendbasis te hebben gewerkt, aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. Heeft u met regelmaat uitzendkrachten voor uw bedrijf werken? Dan wordt de mogelijkheid om uitzendkrachten bij cao te laten afwijken van de 26-wekentermijn beperkt tot maximaal 78 weken.

Tijdelijk contract eindigt niet meer automatisch 

Voorheen liep een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch af. Formeel ontslag aantekenen was niet verplicht voor de werkgever. Om werknemers met een contract voor bepaalde tijd meer duidelijkheid te bieden, komt er een zogenaamde aanzegtermijn. Die houdt in dat werkgevers hun werknemers schriftelijk moeten informeren over het al dan niet verlengen van het contract. Wanneer de werkgever dit niet doen en het contract wordt stopgezet na de overeengekomen looptijd, dan is de werkgever zijn werknemer één maandloon verschuldigd.

Loondoorbetalingplicht na zes maanden definitief

Tot op heden kon in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen dat je een werknemer niet hoeft te betalen in een week waarin je hem of haar niet nodig hebt. Vanaf januari kan dit nog maximaal zes maanden. Wanneer een werknemer langer dan zes maanden in dienst is, is de werkgever hem na zes maanden verplicht loon door te betalen (bij contractverlenging), ook wanneer hij of zij eigenlijk voor een bepaalde periode boventallig is. Tot op heden kon bij een contractverlenging de loonbetalingsplicht worden uitgesloten.

Veranderingen per juli 2015

Verkorting ketenbepaling. Werknemers krijgen eerder een vast contract

Werknemers krijgen vanaf juli 2015 na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar al recht op een vast contract. Nu hebben werknemers pas na drie jaar recht op een vast dienstverband. Als een werknemer meer dan zes maanden niet voor een werkgever heeft gewerkt, begint de ketenbepaling opnieuw. Dit betekent dat de werkgever dan weer opnieuw drie tijdelijke contracten kan geven binnen twee jaar. Nu is deze termijn drie maanden. Deze nieuwe ketenbepaling geldt voor arbeidsovereenkomsten die per 1 juli 2015 worden gesloten. Als u vóór 1 juli een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten die tijdens de looptijd de twee jaar overschrijdt, blijft de 'oude' termijn van drie jaar voor u van toepassing.

Veranderingen ontslagroute: minder vrije keuze voor werkgever

Werknemers kunnen worden ontslagen via het UWV, de kantonrechter of met wederzijds goedvinden. Werkgevers kunnen kiezen welke route ze kiezen. In juli 2015 gaat dat veranderen. Werkgevers kunnen straks niet meer zelf de ontslagroute kiezen. Zij gebruikten tot nu toe vaak de ontslagroute via het UWV, omdat je daarbij meestal geen ontslagvergoeding verschuldigd bent. Straks kun je alleen naar het UWV voor ontslag om bedrijfseconomische redenen of bij twee jaar arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Voor alle andere ontslagredenen loopt de ontslagprocedure via de kantonrechter, zoals bij verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding.

Ontslagaanvraag UWV binnen vier weken afgehandeld

Ontslagaanvragen bij het UWV dienen vanaf juli 2015 binnen vier weken te worden afgehandeld. De toestemming voor ontslag via het UWV is vervolgens ook vier weken geldig. Bij ontslag via de kantonrechter dient de werkgever een verzoekschrift in. De behandeling ervan dient binnen vier weken te starten.

Transitievergoeding in plaats van ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding verdwijnt en wordt vervangen door een transitievergoeding. Iemand die na twee jaar dienst wordt ontslagen, heeft recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bedraagt de transitievergoeding 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris wanneer de werknemer meer dan 75.000 euro per jaar verdient. Van een transitievergoeding is geen sprake als het ontslag het gevolg is van wangedrag of nalaten door de werknemer. Ook niet als de werknemer jonger is dan 18 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkzaam was voor het bedrijf. Bovendien ontvangen werknemers mogelijk geen transitievergoeding bij een faillissement of schuldsanering van de werkgever.

Langer dan een halfjaar in de WW? Al het werk aanvaarden

Wanneer u na juli 2015 wordt ontslagen mag u een halfjaar zoeken naar werk op uw eigen opleidings- en werkniveau. Daarna dient ook werk op een lager niveau te worden aanvaard. Na een jaar is alle arbeid passend.

Kortere duur ww-uitkering

De maximale termijn waarin u recht heeft op een ww-uitkering wordt per juli 2015 verkort van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Werkgevers kunnen in een cao met werknemers afspreken of er eventueel aanvullingen op de WW worden uitgekeerd.

Vragen over dit nieuwsbericht?

Indien u vragen heeft over dit nieuwsbericht kunt u deze richten aan:

Maintec Media Relations
E-mail: media.relations@maintec.net
Telefoon: +31 118 429000